BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7708/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHẪU THUẬT NỘI SOI

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét Biên bản họp ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Hội đồng nghiệm thu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Phẫu thuật Nội soi của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phẫu thuật Nội soi”, gồm 198 quy trình kỹ thuật.

Điều 2. Tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phẫu thuật Nội soi” ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu Hướng dn quy trình kỹ thuật Phẫu thuật Nội soi phù hợp để thực hiện tại đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
- Các Thứ trưởng BYT;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (để phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử BYT;
- Website Cục KCB;
- Lưu VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

DANH SÁCH

198 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHẪU THUẬT NỘI SOI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 7708/QĐ-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT

TÊN QUY TRÌNH K THUT

I

PHU THUT SỌ NÃO

1.

Phẫu thuật nội soi tuyến yên qua đường xương bướm

2.

Phẫu thuật nội soi hỗ trợ kẹp c túi phình

3.

Phẫu thuật nội soi phá nang màng nhện dịch não tủy

4.

Phẫu thuật nội soi lấy máu tụ

5.

Phẫu thuật nội soi hỗ trợ giải ép thn kinh s V

6.

Phẫu thuật nội soi hỗ trợ ly u não

7.

Phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị nền sọ

8.

Phẫu thuật nội soi lấy u nn sọ

9.

Phẫu thuật nội soi lấy u não thất

10.

Phẫu thuật nội soi lấy u sọ hầu qua xoang bướm

11.

Phẫu thuật nội soi điu trị rò dịch não tủy nền sọ

12.

Phẫu thuật nội soi giảm áp thn kinh s II

13.

Phẫu thuật nội soi phá thông sàn não tht III

14.

Phẫu thuật nội soi sinh thiết u não thất

15.

Phẫu thuật nội soi phá thông sàn não thất và sinh thiết u não tht

II

PHU THUẬT CỘT SNG

16.

Phẫu thuật nội soi ly nhân đĩa đệm cột sng tht lưng qua đường liên bản sng

17.

Phẫu thuật nội soi lấy nhân đĩa đệm cột sống thắt lưng qua lỗ liên hợp

18.

Phẫu thuật nội soi ly nhân đĩa đệm cột sống ngực đường trước trong vẹo cột sng

19.

Phẫu thuật nội soi chỉnh vẹo cột sống ngực

20.

Phẫu thuật nội soi giải phóng lliên hợp cột sống c

21.

Phẫu thuật nội soi hỗ trợ làm cứng cột sống lưng

22.

Phẫu thuật nội soi ct bản sống giải ép trong hẹp ống sống tht lưng

23.

Phẫu thuật nội soi lấy thoát vị đĩa đệm cột sng cđường sau

24.

Phẫu thuật nội soi lấy đĩa đệm cột sống cổ ngực

III

PHU THUẬT CHN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

25.

Phẫu thuật nội soi tạo hình mỏm cùng vai

26.

Phẫu thuật nội soi điều trị mất vững khớp vai

27.

Phẫu thuật nội soi điều trị rách sụn vin trên từ trước ra sau

28.

Phẫu thuật nội soi điều trị viêm, co rút khớp vai

29.

Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chng chéo trước bằng gân bánh chè tự thân

30.

Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chng chéo trước bằng gân chân ngỗng

31.

Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chng chéo trước bằng kỹ thuật 2 bó

32.

Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân bánh chè đồng loại một bó

33.

Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chng chéo trước bng gân bánh chè đng loại hai bó

34.

Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chng chéo trước

35.

Phẫu thuật nội soi tái tạo đồng thời nhiều dây chng (chéo trước, chéo sau) bng gân đồng loi

36.

Phẫu thuật nội soi điu trị khớp gối bằng gân đng loại (nội soi tái tạo dây chng chéo trước, chéo sau, mổ mở tái tạo dây chng bên chày, bên mác)

37.

Phẫu thuật nội soi điều trị viêm khớp vai

38.

Phẫu thuật nội soi giải phóng ống c tay

39.

Phẫu thuật nội soi ct bao hoạt mạc viêm khớp gối

40.

Phẫu thuật nội soi ct lọc sụn khớp gối

41.

Phẫu thuật nội soi cắt sụn chêm

42.

Phẫu thuật nội soi cắt đu dài gân nhị đu

43.

Phẫu thuật nội soi khâu chóp xoay

44.

Phẫu thuật nội soi khâu sụn chêm

45.

Phẫu thuật nội soi khoan kích thích tủy

46.

Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo sau

47.

Phẫu thuật nội soi hỗ trợ điều trị gãy xương phạm khớp vùng gối

48.

Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân achille đng loại một bó

49.

Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chng chéo trước bng gân achille đng loại hai bó

50.

Phẫu thuật nội soi gỡ dính khớp gối

51.

Phẫu thuật nội soi hàn khớp cổ chân

IV

PHU THUẬT TIM MẠCH - LỒNG NGC

52.

Phẫu thuật nội soi hỗ trợ (VAST) điều trị bệnh lý phi, trung tht

53.

Phẫu thuật nội soi cắt, khâu kén khí phổi

54.

Phẫu thuật nội soi cắt u trung thất nhỏ (<5cm)

55.

Phẫu thuật nội soi ct u trung thất lớn (>5cm)

56.

Phẫu thuật nội soi đóng lỗ thông liên nhĩ

57.

Phẫu thuật nội soi ổ cặn màng phổi

58.

Phẫu thuật nội soi xử trí tràn máu tràn khí màng phổi

59.

Phẫu thuật Nuss kết hợp nội soi điu trị lõm ngực bẩm sinh (VAST)

60.

Phẫu thuật nội soi kẹp ống động mạch

61.

Phẫu thuật nội soi thay van hai lá

62.

Phẫu thuật nội soi điu trị phng, hẹp, tc động mạch chủ bụng dưới thận

63.

Phẫu thuật nội soi ct đốt hạch giao cm ngực

64.

Phẫu thuật nội soi ly dị vật phi - màng phổi

65.

Phẫu thuật nội soi ct một phần thùy phi, kén - nang phi

66.

Phẫu thuật nội soi ct một thùy phổi

67.

Phẫu thuật nội soi ct một thùy phối kèm nạo vét hạch

68.

Phẫu thuật nội soi gỡ dính, hút rửa màng phi trong bệnh lý mủ màng phi

69.

Phẫu thuật nội soi bóc vỏ màng phi

70.

Phẫu thuật nội soi điều trị máu đông màng phổi

71.

Phẫu thuật nội soi bóc, sinh thiết hạch trung tht

V

PHẪU THUẬT TIẾT NIỆU- SINH DỤC

72.

Phẫu thuật nội soi bụng ly sỏi bể thận

73.

Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi bthận

74.

Phẫu thuật nội soi cắt thận và niệu quản do u đường bài xuất

75.

Phẫu thuật nội soi hẹp bể thận niệu quản (nội soi trong)

76.

Phẫu thuật nội soi tạo hình khúc nối niệu quản - bthận

77.

Nội soi tạo hình niệu quản sau tĩnh mạch chủ

78.

Tán sỏi qua da bằng laser

79.

Nội soi xẻ sa lồi lỗ niệu quản

80.

Nội soi niệu quản 2 bên 1 thì tán sỏi niệu quản

81.

Nội soi bàng quang ct u

82.

Cắt u bàng quang tái phát qua nội soi

83.

Nội soi xẻ cbàng quang điều trị xơ cứng c bàng quang

84.

Cắt u phì đại tiền liệt tuyến qua nội soi

85.

Phẫu thuật nội soi hạ tinh hoàn ẩn

86.

Phẫu thuật nội soi tht tĩnh mạch tinh

87.

Phẫu thuật nội soi ct chỏm nang thận sau phúc mạc

88.

Phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang thận qua phúc mạc

89.

Phẫu thuật nội soi cắt nang thận qua phúc mạc

90.

Phẫu thuật nội soi ct nang thận sau phúc mạc

91.

Nội soi ct polyp c bàng quang

92.

Phẫu thuật nội soi cắt bỏ thận phụ

93.

Phẫu thuật nội soi cắt u thận

94.

Phẫu thuật nội soi cắt thận tận gốc

95.

Phẫu thuật nội soi cắt thận đơn giản

96.

Phẫu thuật nội soi lấy sỏi niệu quản

97.

Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản

98.

Nội soi bàng quang tán sỏi

99.

Nội soi khâu lỗ thủng bàng quang qua ổ bụng

100.

Nội soi tán sỏi niệu đạo

101.

Nội soi ct u niệu đạo, van niệu đạo

VI

PHẪU THUẬT TIÊU HÓA

102.

Cắt thực quản nội soi qua khe hoành

103.

Cắt thực quản nội soi ngực và bụng

104.

Cắt thực quản nội soi ngực phải

105.

Cắt u lành thực quản nội soi ngực phải

106.

Phẫu thuật nội soi cắt 2/3 dạ dày

107.

Phẫu thuật cắt bán phần dạ dày nội soi và nạo vét hạch D1

108.

Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày

109.

Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày, cắt lách

110.

Phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch D2

111.

Phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày nội soi và vét hạch

112.

Phẫu thuật nội soi ct toàn bộ dạ dày + nạo hạch D2 + ct lách

113.

Phẫu thuật nội soi cắt ¾ dạ dày

114.

Phẫu thuật nội soi gỡ dính ruột

115.

Phẫu thuật nội soi cắt dây dính hay dây chằng

116.

Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải mở rộng

117.

Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải mở rộng + nạo vét hạch

118.

Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải

119.

Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải + nạo vét hạch

120.

Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng ngang + nạo vét hạch

121.

Phẫu thuật nội soi ct đại tràng ngang không nạo vét hạch

122.

Phẫu thuật nội soi ct toàn bộ đại tràng

123.

Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ đại tràng + nạo vét hạch

124.

Phẫu thuật nội soi đặt vòng thắt dạ dày điều trị béo phì

125.

Phẫu thuật nội soi tạo hình dạ dày ống đứng

126.

Phẫu thuật nội soi ct trực tràng, nối đại tràng ống hậu môn

127.

Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, nối đại tràng ống hậu môn + nạo vét hạch

128.

Phẫu thuật nội soi ct trực tràng, ống hậu môn ngả bụng và tầng sinh môn

129.

Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, ống hậu môn ngả bụng và tng sinh môn + nạo vét hch

130.

Phẫu thuật nội soi ct bỏ toàn bộ tuyến thượng thận một bên

131.

Phẫu thuật nội soi ct bán phn tuyến thượng thận 1 bên

132.

Phẫu thuật nội soi ct đại tràng xích ma trực tràng điều trị sa trực tràng

133.

Phẫu thuật điều trị sa trực tràng bằng nội soi

134.

Phẫu thuật nội soi cố định trực tràng bng lưới trong điều trị sa trực tràng

135.

Phẫu thuật nội soi cắt gan phải

136.

Phẫu thuật nội soi cắt gan trái

137.

Phẫu thuật nội soi ct gan phân thùy sau

138.

Phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ, nối ống gan chung - hng tràng

139.

Phẫu thuật tạo van chống trào ngược dạ dày - thực qun nội soi

140.

Phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị khe hoành

141.

Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày

142.

Phẫu thuật nội soi mở thông dạ dày

143.

Phẫu thuật nội soi khâu thủng tá tràng

144.

Phẫu thuật nội soi khâu thủng tá tràng + ni dạ dày hng tràng

145.

Phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non

146.

Phẫu thuật nội soi mở ruột lấy dị vật

147.

Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa Meckel

148.

Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa

149.

Phẫu thuật nội soi điu trị áp xe ruột thừa trong ổ bụng

150.

Phẫu thuật nội soi nối tt hi - đại tràng ngang

151.

Phẫu thuật nội soi làm hậu môn nhân tạo

152.

Phẫu thuật nội soi ct chỏm nang gan

153.

Phẫu thuật nội soi ct túi mật

154.

Phẫu thuật nội soi cắt lách

155.

Phẫu thuật nội soi ct lách bán phần

156.

Phẫu thuật nội soi khâu cơ hoành trong chấn thương bụng kín

157.

Phẫu thuật nội soi sinh thiết u trong bụng

158.

Nội soi cắt nang tuyến thượng thận

159.

Phẫu thuật nội soi ct túi thừa thực quản

160.

Phẫu thuật nội soi điều trị teo thực qun bm sinh

161.

Phẫu thuật Heller qua nội soi ổ bụng

162.

Phẫu thuật Heller kết hợp tạo van chống trào ngược qua nội soi bụng

163.

Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày + nối dạ dày hng tràng

164.

Phẫu thuật nội soi nối dạ dày hng tràng

165.

Phẫu thuật nội soi ct dạ dày không điển hình

166.

Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa tá tràng

167.

Phẫu thuật nội soi mở hỗng tràng ra da

168.

Phẫu thuật nội soi mở hồi tràng ra da

169.

Phẫu thuật nội soi điều trị hẹp môn vị phì đại

170.

Phẫu thuật nội soi tháo lồng ruột và cố định manh tràng

171.

Phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc do viêm ruột thừa

172.

Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng trái

173.

Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng trái + nạo vét hạch

174.

Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng chậu hông

175.

Phẫu thuật nội soi ct đại tràng chậu hồng + nạo vét hạch

176.

Phẫu thuật nội soi điều trị Megacolon (Phẫu thuật Soave đường hậu môn một thì)

177.

Phẫu thuật nội soi hạ bóng trực tràng và tạo hình hậu môn một thì trong điu trị dị dạng hu môn trực tràng

178.

Phẫu thuật nội soi cắt gan thùy trái

179.

Phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi

180.

Phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi + cắt túi mật

181.

Phẫu thuật nội soi mở ống mật ch ly sỏi + ct gan thùy trái

182.

Phẫu thuật nội soi ct túi mật, mở ống mật chủ lấy sỏi, dẫn lưu Kehr

183.

Phẫu thuật nội soi cắt thân và đuôi tụy

184.

Phẫu thuật nội soi cắt thân và đuôi tụy + cắt lách

185.

Phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới nhân tạo đường trước phúc mạc (TEP) điu trị thoát vị bẹn

186.

Phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới nhân tạo trước phúc mạc đường vào qua ổ bụng (TAPP)

187.

Phu thuật nội soi khâu hẹp lthực quản + tạo hình tâm vị kiu Lortat - Jacob

188.

Phu thuật nội soi khâu hẹp lthực qun + tạo hình tâm vị kiu Dor……

189.

Phu thuật nội soi khâu hẹp lthực quản + tạo hình tâm vị kiu Toupet

190.

Phẫu thuật nội soi khâu hẹp lỗ thực quản + tạo hình tâm vị kiu Nissen

191.

Phẫu thuật nội soi ct u sau phúc mạc

192.

Nội soi bụng chn đoán

193.

Phẫu thuật nội soi ct u mạc treo ruột, không ct đoạn ruột non

194.

Phẫu thuật nội soi ct u mạc treo ruột + ct đoạn ruột non

195.

Phẫu thuật nội soi ct đoạn đại trực tràng

196.

Phẫu thuật nội soi ct đoạn đại trực tràng + nạo vét hạch

197.

Phẫu thuật nội soi ct đoạn trực tràng thp

198.

Phu thuật nội soi ct trực tràng thp + nạo vét hạch